EnslavedThe Interview with Enslaved is posted in an english version below the danish! 
På årets Midgardsblot fik vi en snak med guitarist og sangskriver Ivar Bjørnson fra det legendariske viking metal band Enslaved. 

Det kom der en herlig snak om bandet’s 25 års jubilæum og en vigtig snak om kønsroller på metalscenen ud af.

Ivar Bjørnson, hvor er Enslaved som band nu efter 25 år? 

Konceptet er sådan set det samme. Vi er på en konstant rejse, hvor vi udforsker de musikalske kroge både som band, men også på et personligt niveau. Jeg kender mange personer der skriver tekster, hvor lyrikken er meget personlig, så man når et stadie, hvor det er ens eget liv man skriver om. F.eks hvordan man har det i bandet og så begynder bandet således at inspirere dig på ny.

Det er faktisk besynderligt hvor ens det er fra dengang. Jeg laver de her guitar workshops på denne festival og var nødt til at gå tilbage i tiden for at finde nogle historier jeg kunne bruge for at fortælle om de gamle riffs, som jeg skrev på drengeværelset. Og så slog det mig faktisk hvor ens de fortsat lyder på det vi laver idag. Vi har naturligvis fået flere og bedre folk til at arbejde for og med os igennem tiden og så er studierne blevet bedre, men sangene er de samme!

Nu nævnte du selv det med drengeværelset. Fortæl mig lidt om begyndelsen for 25 år siden. Hvordan blev Enslaved dannet?

Grutle Kjellson (bas og vokal) og jeg kendte til hinanden pga scenen i vores hjemby. Vi kom begge fra en lille by hvor alle kendte alle. Jeg var kun 11-12 år, da Grutle og han ven, der beggede spillede i et thrash metal band på det tidspunkt tog kontakt til mig. De havde hørt at jeg var god til at spille og kontaktede mig fordi de godt kunne tænke sig at starte et nyt death metal band op. Når du er så ung og får mulighed for at spille med nogle der er ældre end dig selv, så siger du jo naturligvis ja, måske de endda kunne give mig øl, haha.
Så jeg kom med, og de gav mig så en række albums jeg skulle lytte til i starten for at få inspiration. De gav mig nogle gamle Autopsy skiver og Darkthrone. På det tidspunkt lyttede jeg allerede til Entombed og havde studeret deres guitar lyd en masse. Jeg tror måske det var derfor jeg fik jobbet.

Så vi spillede dødsmetal i en del år og Grutle og jeg opdagede efterhånden at vi brugte mere tid udenfor bandet med at tænke på bandet, end resten af medlemmerne gjorde. Så vi fandt stille og roligt ud af, at det for os nok var en livsstil og vi ville det her mere end de andre. Så vi besluttede os for at starte et nyt band. Det var i maj 1991, hvor Enslaved startede ud.

Bliver du stadig inspireret af det samme, som inspirerede Enslaved i de tidlige år?

Ja bestemt. Jeg lytter dog til en masse ny musik. Særligt de senere år, er der sket en masse på den klassiske scene. Jeg har altid lyttet til klassisk musik. Der er altid nyt, som jeg er interesseret i at dykke ned i, men det er ikke en direkte inspirations kilde som sådan. Jeg er meget opmærksom på mine rødder. Jeg har denne her playliste på min computer, der simpelthen hedder “inspiration” og der vil du finde alle de første Darkthrone, Mayhem og Bathory albums, som jeg spiller igen og igen. Hver gang jeg skriver, spiller jeg disse albums. Jeg vil have, at de altid skal være i mit baghoved, når jeg skriver.

Hvad er du mest stolt over at have opnået i dine 25 år med Enslaved?

Uha, der har været mange store oplevelser både på festivaler som denne og til koncerter. For mig er glæden ved at opleve de personlige relationer fans får til bandet og musikken, ligesom jeg naturligvis selv har, meget stort. Jeg bliver ældre og vores fans bliver ældre og på et tidspunkt fik jeg at vide, af nogle venner fra Canada, at deres yngste søn blev gift til tonerne af en sang fra “Below The Lights”. Vi kendte til forældrene da vi turnérede som et ungt band. Det er stort at få lov til, at være en del af nogle personers liv. Det er en stor ære for mig.

Nu sidder vi her på Midgardsblot, som jo på mange måder er en særlig konceptuel festival, der bygger på den nordiske mytologi. Hvad synes du om sådan en festival?

Jeg elsker den simpelthen. Jeg var en del af den første festival med Enslaved, da konceptet startede i 2014 under navnet Eidsivablot festival. Det var der jeg spillede med Skuggjsa for første gang. Så ringede de til os sidste år og spurgte om vi ville spille med både Enalaved og Skuggsja i år. Der er noget stort over det. Jeg tror jeg vil starte nogle nye bands op hvert år, så jeg kan komme tilbage og spille. Haha.
Den har en masse relevante shiteshows, som vi f.eks kan høre nu i baggrunden (en masse vikinger der slås), man ser en masse der spiller de gamle vikinge spil, man har tattoo boderne. Der er en masse ved denne festival, som jeg altid har savnet siden vi startede ud med at høre Bathory. Altså en festival som denne, der behandler den nordiske kultur med respekt, men samtidig med en dejlig afslappende tilgang, hvor der også er plads til mere filosofiske ting. Det er første gang jeg føler at en festival kan håndtere alle disse ting.

Desuden er der en række debatter på festivalen, hvor jeg i går var en del af panelet. Vi diskuterede identitet og kønsroller i metal. Jeg ser det her som fremtiden!

Interessant! Særligt det med kønsroller er, specielt i Danmark, meget oppe i tiden med vores nye black metal kunster Myrkur, der så sandelig har formået at dele vandende.

Det er et rigtig godt eksempel. Det var meget interessant, da hun kom ud. Når man spørger folk på metalscenen har de et bestemt og generelt sundt syn på rollerne i metal, hvor mænd og kvinder bør behandles ens. Og der er det ligegyldigt med baggrunde. Men hvor vi store stærke beskæggede mænd altid har lyttet til og dyrket Bathory og Celtic Frost, så kommer der her , en på mange måder, uskyldig kvinde der tager den den anden vej rundt, med sin skønhed og ynde og dét provokerer virkelig folk. En kvinde, som samtidig viser en enorm styrke. Det er rigtig godt og på mange måder afslørende for sammenholdet på metalscenen.  Det er ligesom hvis man tænder for lyset, så man rent faktisk kan se hvad der foregår. Jeg håber på mere af den slags.

Måden som vi snakker på i branchen er også forskruet. Det er mænd og deres hustruer og så har vi pigerne. På pladeselskaberne har vi altid promo-pigen, på festivalerne har vi booking-pigen og de er altså voksne kvinder på 40 år. De har børn og kører bil. Hvorfor skal de altid omtales som piger? Det er de her små hverdags ting, som jeg ikke forstår.

Jeg har to døtre, så for mig er det her et rigtig vigtigt område at diskutere og forholde sig til. Jeg vil ikke have at de skal omtales som piger resten af deres liv.

Det er bestemt tankevækkende og noget vi helt klart bør forholde os til fremover. Vi siger mange tak til Ivar Bjørnson for snakken. 

Interview in English

Ivar Bjørnson, where is Enslaved now as a band after 25 years?

The concept is basically the same. We are on a constant journey where we explore the musical hooks both as a band, but also on a personal level. I know many people who write texts in which the lyrics are very personal.

It is indeed strange how similar it is from the period 25 years ago. I make these guitar workshops at this festival and had to go back in time to find some stories I could use to tell about the old riffs, which I wrote in my childhood room. And then it stroke me how similar those riffs still sound like the riffs of today. We’ve obviously got more and better people to work with and so the studios have improved, but the songs are the same!

Tell me a little about the first years 25 years ago. How was Enslaved formed?

Grutle Kjellson (bass and vocals) and I knew each other because of the scene in our home town. We both came from a small town where everyone knew everyone. I was only 11-12 years old when Grutle and his friend who both played in a thrash metal band at that time contacted me. They had heard that I was good at playing and contacted me, because they would like to start a new death metal band. When you are so young and have the opportunity to play with someone older than yourself, of course you say yes. Maybe they could even give me beer, haha.
So I came in and they gave me a couple of albums I should listen to get inspiration. They gave me some old Autopsy and Darkthrone. At that time I already listened to Entombed and had studied their guitars a lot. Maybe that was why I got the job.

So we played death metal in some years and Grutle and I discovered gradually, that we spent more time outside the band thinking of the band, than the rest of the members did. For us this was probably a lifestyle and we wanted this more than the others. So we decided to start a new band. It was in May 1991 when Enslaved started out.

Are you still inspired by the same thing that inspired Enslaved in the early years?

Yes definitely. I listen to a lot of new music. Particularly in the recent years, there has been a lot on the classic music scene. I’ve always listened to classical music. But at the same time I am very much aware of my roots. I have this playlist on my computer, which is simply called “inspiration” and there you will find all the first Darkthrone, Mayhem and Bathory albums that I play again and again. Every time I write, I play these albums. I want them to always be in the back of my head when I write.

What are you most proud to have achieved  in your 25 years with Enslaved?

Oh, there have been many great experiences both at festivals like this and at concerts. For me the joy of experiencing the personal relationships between the fans and the music is fantastic. I get older and our fans are getting older and at one point I was told by some friends from Canada, that their youngest son was married to the tune of a song from “Below The Lights”. We knew the parents when we toured as a young band. It’s great to be able to be a part of some people’s lives. It is a great honor for me.

Now we are sitting here at the Midgardsblot Festival, which of course in many ways is a special conceptual festival, based on Norse mythology. What do you think of such a festival?

I love it. I was part of the first festival with Enslaved, since the concept started in 2014 under the name Eidsivablot festival. It was there I played with Skuggjsa for the first time. So they called us last year and asked if we wanted to play. There is something great about it. I think I’ll start a new band every year, so I can come back and play. Haha.
It has a lot of relevant shit shows that we can hear now in the background (a lot of Vikings in a fight), you can play the old viking games and you have the tattoo stalls. There is a lot at this festival, which I have always wanted since we started out hearing Bathory. The festival is dealing with the Nordic culture with respect and with a nice relaxing feeling, where there is also room for more philosophical things. This is the first time I feel that a festival can handle all these things.

Furthermore, there is a series of debates going on at the festival.  Yesterday I was a part of the panel. We discussed identity and gender roles in metal. I see this as the future!

Interesting! Especially the gender roles. In Denmark we have this new black metal artist called Myrkur, who gets a lot a hate from metal fans. 

That is a really good example. It was very interesting when she came out. When you ask people in the metal scene, they all have a specific and generally healthy outlook on roles in metal, where men and women should be treated equally. But where big and strong bearded men like us always listened to Bathory and Celtic Frost, then suddenly this innocent woman takes it the other way around, with her beauty and grace, and that seems to provoke a lot of die hard metal fans. A strong woman who can actually behave as a woman, and at the same time present an enormous strength. It’s really good and in many ways revealing for the unity on the metal scene. It’s like if you turn on the light so you can actually see what is going on. I hope for more of that kind.

The way that we are talking in the industry are also screwy. We have the men and their wives and then we have the girls. On the record companies always have the promo girl, at the festivals we have the booking girl and they are all adult women of 40 years. They have children and are driving. Why do they always get referred to as girls? It’s these little everyday things that I do not understand.

I have two daughters, so for me this is one very important subject to discuss. I do not want them to be referred to as girls the rest of their lives.