Interview med Tsjuder. Weiss & Nag

Interview med Tsjuder. Weiss & Nag

The interview is posted in an english version below the danish version!

Det norske ekstreme black metal band Tsjuder spillede på årets Midgardsblot. Bandet har denne sommer spillet en lang række festivalkoncerter i kølvandet på deres seneste udgivelse “Antiliv”. Bl.a. på årets Roskilde Festival. 

Midt i den norske skov til Midgardsblot fik en snak med bandet’s sanger og bassist Nag. En bedre lokation kunne man næsten ikke bede om.

Tsjuder’s nyeste udspil hedder noget så smukt som “Antiliv”. Hvorfor skulle albummet hedde lige præcis dette?

Jeg ved ikke lige hvordan man skal sige det på en pæn måde, men livet er noget lort. Det er sådan set det.

I har spillet i over 20 år. Hvad inspirerer jer til fortsat at skrive så ekstrem black metal som I jo gør?

Det er det samme som det altid har været. Det er den gamle musik som Celtic Frost, Bathory. Og også det første rigtige norske black metal med Darkthrone og Mayhem. Det har været vores inspiration fra starten og det er det også nu.
Desuden får jeg en masse inspiration ved at gå i bjergene. Men intet har rigtig ændret sig siden begyndelsen. Det er derfor vi stadig lyder som vi gør.

Hvad er rigtig god black metal for dig? Hvad skal et godt black metal nummer indeholde, for at det kan vække din interesse?

Orv, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Generelt er god black metal, for mig, musik med en masse, masse agression. Atmosfæren skal være virkelig mørk og hadefuld. For mig behøver der ikke at være konstante blast beats eller at det skal gå langsomt som en i helvede. Det kan i princippet være begge. Der kan være melodiske stykker, men i bund og grund så handler det om de følelser og udtryk, som musikeren kan frembringe. Når man som musiker kan udtrykke sine følelser over for lytteren. Når alle disse elementer går sammen er det for mig god black metal.

En af grundende til at jeg spørger er, at termen “black metal” i dag synes at være eksploderet i en masse nye musikalske retninger eller trends om man vil. Særligt i USA, hvor et navn som Deafheaven, har taget en masse inspiration fra jer og andre bands fra den norske black metal scene og givet den et nyt og mere positivt udtryk, som på papiret ikke virker så ondskabfuldt. Hvad tænker du om det?

Jeg kender ikke til de bands. Men min holdning er, at black metal er satanisk musik og det skal indeholde mørke temaer som agression, had, misantropi, død, destruktion osv.

Nu nævnte du selv black metal som satanisk musik. På “Antiliv” har i et nummer der hedder “Djevelens Mesterverk”.  Hvad er djævlens mesterværk?

Mig. Teksten er skrevet om mig selv.

I år har i spillet på nærmest alle tænkelige metal festivaler. Og så spillede I jo faktisk også på Roskilde Festivalen. Hvad husker du fra det show?

Roskilde var anderledes. Bare det at være på selve festivalen var en herlig oplevelse. Venligheden og backstage området var rigtig godt. Vi anede ikke hvad vi kunne forvente os af selve showet dog. Vi havde ingen høje forventninger. Det var lidt underligt fordi der var mange blandt publikum, der bestemt ikke havde hørt om os før, men som kom for at tjekke os ud. Men det var en rigtig god oplevelse.

Og nu er vi så her på Midgardsblot i Norge. Hvad synes du om en festival som denne, der dyrker den nordiske kultur og mytologi?

Jeg synes egentlig det er ret godt. Det er meget langt fra det vi beskæftiger os med rent musikalsk og også i vores tekster. Jeg synes også at alle de andre bands her er anderledes end os. Vi er outsiderne her. For mig personligt er den nordiske mytologi langt mørkere end dette. Jeg har set en masse folk rende rundt og ligne klovne og det er ikke mit syn på den nordiske mytologi og vikingerne etc.

Snart er I færdige med sommerens festivaler. Hvilke fremtidige planer har I med Tsjuder nu? 

Vi prøver at skrive på nyt materiale. Problemet er, som du lige sagde, at vi har spillet på alle disse festivaler og de fucker med vores sangskrivnings progression, fordi man er nødt til at øve op til koncerterne.  Det ødelægger lidt feelingen omkring de nye numre. Så det går lidt langsomt, men vi har besluttet os for, at bruge så meget tid på det kommende nye album, som muligt. Vi vil prøve at være mere struktureret, så vi rigtig kan gå ind i hver en detalje med sangene. Så måske er vi klar med nyt album om 15 år. Ah, lad os se om 2 års tid.

Vi siger mange, mange tak til Nag og folkene bag Midgardsblot for interviewet

 

English version

 

Tsjuder’s latest album is called something as beautiful as “Antiliv” (“Antilife”). Why this title?

I do not know how to say it in a nice way, but life is crap. That is basically it.

You have been playing for over 20 years now. What inspires you to continue to write as extreme black metal as you do?

It’s the same as it always has been. It is the old music of Celtic Frost and Bathory. And also the first true Norwegian black metal from Darkthrone and Mayhem. It has been our inspiration from the start and it is also now.
In addition, I get a lot of inspiration by walking in the mountains. But nothing has really changed since the beginning. That’s why we still sound like we do.

What is really good black metal for you? What should a good black metal number contain, to get your interest?

Wow, this is actually a really good question. Generally good black metal, for me, is music with a lot of aggression. The atmosphere must be really dark and hateful. It doesn’t need to contain constant blast beats or go really slow. It can be both. There can be melodic pieces, but basically it’s about the feelings and expressions that the musician can produce. When a musician can express his feelings to the listener. When all these elements come together it will be good black metal.

One of the reasons why I asked this is because that the term “black metal” today seems to have exploded into a lot of new musical directions or trends. Especially in America, where a name like Deafheaven has taken a lot of inspiration from you and other bands from the Norwegian black metal scene, and given it a new and more positive expression, than hate and death. What do you think about that?

I don’t know the bands. But my opinion is that black metal is satanic music and shall contain dark themes such as aggression, hatred, misanthropy, death, destruction, etc.

Now you mentioned black metal as satanic music. On “Antiliv” you guys have a song called “Djevelens Mesterverk” (“The Devil’s Masterpiece”). What the devil’s masterpiece?

Me. The text is written about myself.

This year you have played on almost every imaginable metal festivals. And then you played at the Roskilde Festival. What do you remember from the show?

Roskilde was different. Just being at the festival was a glorious experience. Friendliness and the backstage area was really good. We had no idea what we could expect from the show. We had no high expectations. It was a bit weird because there were many in the audience who certainly had not heard of us before, but who came to check us out. But it was a really good experience.

And now we here at Midgardsblot in Norway. What do you think of a festival like this who is based on the Nordic culture and mythology?

I think it’s pretty good. It is very far from what we are dealing with musically and also in our texts. I also think that all the other bands here are different than us. We are the outsiders here. For me personally the Norse mythology is much darker than this. I’ve seen a lot of people running around like clowns and it is not my view of Norse mythology and the Vikings etc.

What are your future plans?

We will try to write on new material. The problem is, as you just said, we have played at all these festivals and this fucks up our songwriting progression, because you have to rehearse for the concerts.  Then it goes a little slow, but we have decided to spend as much time on the upcoming new album, as possible. We will try to be more structured and really go into every detail of the songs. So perhaps we are ready with a new album in 15 years. Ah, let’s see about 2 years.