foreverstillSom flere af jer sikkert ved signede Nuclear Blast tidligere på sommeren det danske hard rock/metal band, Forever Still. Lige efter denne nyhed fik vi en snak med bandet’s kvinde i front,Maja Shining. For hvad betyder det egentlig for et band, der er kendt for sin DIY tilgang, at signe med et så stort major label som Nuclear Blast?

Vi stillede Maja spørgsmålet. 


Først og fremmest stort tillykke med signingen på Nuclear blast.

Tusinde tak!

Hvordan kom signingen i hus?

Jamen, en dag fik vi en e-mail fra Nuclear Blast ejer Markus Staiger, som sagde, at han havde hørt vores musik og set nogle af vores videoer og elskede det vi lavede og om vi ville overveje et samarbejde med selskabet. Vi var ret skeptiske først, da Nuclear Blast ikke har et eneste dansk band på deres label og vist nok ikke har signet et siden 2002, så vi overvejede først om det var nogen, der tog pis på os. Det var det heldigvis ikke og kort tid efter mødtes vi med dem til en snak og skrev kontrakt med dem.

Hvorfor var Nuclear Blast det rigtige selskab for jer? Hvad forventer I, at en signing med dette selskab kan gøre for jeres videre færd?

På Nuclear Blast har vi fuld kreativ frihed. Det betyder rigtig meget for os, da vi godt kan lide at lave alt fra indspilning, mix og master af vores musik til artwork, billeder og musik videoer selv, da vi føler det giver det mest ærlige billede af bandet. Samtidig er Nuclear Blast et stort og anerkendt selskab, som folk allerede kender og de har musklerne til, at få musikken ud til et bredt publikum, så for os er det det bedste af to verdener.

I er et band der er kendt for at gøre det hele selv (skrive sange, lave videoer, booke tours osv osv) i en total DIY stil. Hvordan kommer en signing med et major selskab til at påvirke/ændre på det faktum?

Det fede ved det er jo, at Nuclear Blast signede os fordi de kunne lide det vi laver, både musikalsk og visuelt, og har opfordret os til at blive ved med at gøre mange af de ting selv. Det der kommer til at ændre sig er nok hovedsageligt, at vi får kapital til at udføre nogle af vores mere ambitiøse projekter og at vi kan lægge nogle af de mere administrative opgaver fra os og fokusere fuldt ud på det kreative arbejde, så jeg er overbevist om at det kun vil have positiv indvirkning på vores output.

Til oktober udgiver I jeres labeldebut “Tied Down” . Fortæl lidt om albummet. Hvad kan lytterne forvente af musikken?

Tied Down er råt og upoleret. Det er et konceptalbum om en person, der er ved at falde fra hinanden og kampen for at komme ud på den anden side af depression, angst og håbløshed som et helt menneske. Takket være Mikkels uddannelse som lydtekniker har vi haft mulighed for at have fuld kontrol over vores egen lyd, så for at understrege hovedpersonens rejse indspillede vi alt live på analogt udstyr og beholdt alle de uperfektheder der måtte være. Der er en underlig tendens i moderne metal til at rette alt til døde i en computer, så det er så perfekt som muligt. Problemet er bare, at det også bliver komplet uden nerve og liv meget lig popmusik, hvilket vi finder meget utiltalende og derfor har valgt at gå i den komplet modsatte retning.

Når man ser på titler som “Break The Glass”, “Awake The Fire” , “Once Upon A Nightmare” og “Tied Down” så virker det generelt som er meget vredt tema. Kan man sige, at der er et generelt tekst mæssigt tema på albummet?

Albummet starter meget dystert, men bliver så lysere i takt med at hovedpersonen får det bedre. Rent tematisk er det lidt af en rutschebanetur, for vejen til at komme ud af depression og angst, er bestemt ikke en lineær kurve, der er utrolig mange bump på vejen.

Nu er I blevet signet og I udgiver albummet her til oktober. Hvad er de næste planer?

Til oktober tager vi på en stor Europa turne med Lacuna Coil. Det glæder vi os sindssygt meget til og vi kommer til at besøge en masse lande vi ikke har været i før og steder vores fans har bedt os om at spille længe.

Herfra skal der lyde et held og lykke!

English version of the interview with Forever Still!

 

First of all, congratulations with the signing on Nuclear Blast.

Thank you very much!

How did you get signed? 

Well, one day we got an email from Nuclear Blast owner Markus Staiger, who said he had heard our music and seen some of our videos and loved what we were doing. He asked if we would consider a partnership with the company. We were quite skeptical at first because Nuclear Blast did not have a single Danish band on their label and had no signed since 2002, so we considered if it was someone who took a prank on us. It was fortunately not a prank and shortly after we met with them for a talk and signing with them.

Why is Nuclear Blast was the right company for you? What do you expect that signing with this company can do for your onward journey?

On Nuclear Blast we have total creative freedom. It means a lot to us, as we like to do everything from recording, mix and master our music, to artwork, photos and music videos even when we feel it offers the most honest picture of the band. Meanwhile, Nuclear Blast is a large and recognized company that people already know and they have the muscles to get the music out to a broad audience, so for us it’s the best of both worlds.

Forever Still is a band that is known for it’s DIY style (writing songs, making videos, booking tours etc etc). Wouldn’t a signing with a major company change that fact?

The cool thing about it is that Nuclear Blast signed us because they liked what we do, both musically and visually, and has encouraged us to continue to do many of the things themselves. What is going to change is mainly, that we have the capital to carry out some of our more ambitious projects, and that we can put some of the more administrative tasks from us, and focus fully on the creative work. So I am confident that it will have positive impact on our output.

In October your label debut “Tied Down” will be released. Let’s talk a little bit about the album. What can we as listeners expect from the music?

Tied Down is raw and unpolished. It is a concept album about a person who is about to fall apart and the battle to come out on the other side of depression, anxiety and hopelessness as a whole person. Thanks to Mikkel training as a sound engineer, we have been able to have full control over our own sound, so in order to emphasize the protagonist’s journey we recorded everything live on analog equipment and kept all the imperfections that might be. There is a strange trend in modern metal to edit everything to death in a computer, so it’s as perfect as possible. The problem with that is that the music won’t have any nerve. Much like pop music, which we find very unappealing and therefore has chosen to go in the complete opposite direction.

When you look at the titles like “Break The Glass”, “Awake The Fire”, “Once Upon A Nightmare” and “Tied Down” it’s seems like a very angrily theme. Is there a general theme on the album?

The album starts very gloomy, but it will be brighter as the protagonist gets better. Thematically it is a bit of a roller coaster ride, the road to get out of depression and anxiety, is certainly not a linear curve, there are so many bumps in the road.

Now you guys have been signed and are releasing an album here in October. What are the next plans?

In October, we will go on a big European tour with Lacuna Coil. We are looking forward to it and we are going to visit a lot of countries that we haven’t been to before and places our fans have asked us to play for a long time!

All the best to you guys!