zombiesWacken Open Air nærmer sig med hastige skridt og snart går det løs i Nordtyskland. Ligesom en masse andre danske metalfans, skal undertegnede naturligvis også med i år. Og i løbet af ugen op til festivalen sætter vi hver dag et massivt fokus på årets, vel nok, største metal begivenhed.


The interview is posted in an english version right after the danish version.  

Årets Wacken Metal Battle finalist fra Sydafrika hedder i år Zombies Ate My Girlfriend og spiller vel hvad man bedst kan kalde klassisk metalcore. De spiller sammen med 30 andre nationer, der i blandt Danmark, nede på Wacken til den store Metal Battle finale.

Vi fik en snak med Sydafrikanerne om hvad det betyder for dem, som band og nation, at deltage i et så stort arrangement som Wacken Open Air.

Stort tillykke med jobbet på Wacken! Først og fremmest hvem er Zombies Ate My Girlfriend?

Zombies Ate My Girlfriend består af Gavin Marchbank på vokal, Ferdi Groenewald på trommer, Chris Hall på guitar, mig selv Adriano Rodrigues på guitar og Marc Olwage på bas.

Hvad synes du om den Sydafrikanske finale tidligere i år i Johannesburg? 

Udover de åbenlyse bias, så synes jeg faktisk, at det var et af de bedste år hidtil. Det er det tredje år, at Sydafrika har været med som land, så naturligvis er tingene blevet lagt mere strømlinet, med de foregående års erfaring. Det er en cool vibe, hvor alle kommer hinanden ved, selvom vi konkurrerer mod hinanden, og der var dukket et stort antal publikummer op!

Hvordan føler du jeres egen koncert gik? 

Vi havde faktisk alle et  rigtig godt show. Vi har haft en latterlig godt forløb af shows de sidste to år eller deromkring, og bandet synes bare at have den naturlige scene kemi nu. Jeg tror ikke, at vi var nervøse for selve showet. At spille live er stadig en meget drivende faktor for os. Under annonceringen i slutningen, og som aftenen skrider frem, får du set de andre bands spille. Det gør dig nervøs.

Sydafrika har været en del af WOA Battle siden 2013. Hvilken betydning har det for bands i Sydafrika, at være med i et arrangement som Metal Battle? 

Det er en “big deal” for os. Det er ikke ofte, at international opmærksomhed kommer vores vej (selvom det så småt er begyndt at ændre sig i det sidste år eller to). Der er meget for os at vinde ved at deltage i et arrangement som dette, hvor vi deltog i den første i 2013. Det er ikke fordi bandsne ikke kender hinanden eller ikke har spillet shows sammen tidligere. Men til dette arrangement, når tingene bliver bedømt i et konkurrencepræget format, får du virkelig at se, hvad “du er lavet af,” så at sige.

Hvordan ser du den Sydafrikanske metalscene lige nu? Er den stor eller lille og er det svært , som nyt band, at komme ud og spille?

På det område er der sket lidt af en eksplosion lige nu. Vi har haft vores egen metal scene i et par årtier nu. Ligesom alt andet startede det også i det små og er så blevet væsentlig større. Det går naturligvis op og ned. Det kan gå godt, for så lige pludselig at “forsvinde” det næste år eller to. Men i de seneste fem år ca har vi i stigende grad set en masse internationale bands komme til vores kyster, og en masse nye sydafrikanske bands dukker op. Jeg vil ikke sige vores scene er stor, men den er helt sikkert ikke lille længere. Lidt ligesom landet tror jeg. Vi er hverken den første eller tredje verden, for vi er hele tiden i udvikling. Men det er yderst vanskeligt for os at komme til Europa og turnere. Den reelle grund til det er, at vores valuta ikke er en skid værd.

Kan man sige, at der er en vis form for Sydafrikansk eller egenlig Afrikansk metal lyd?

Jeg tror ikke, der er nogen som sådan lige nu. Jeg tror ikke, det er noget virkelig eksklusivt over os længere, eller et hvilket som helst land virkelig. Jeg mener uden den stamme orienterede “Roots” ville du så være i stand til at fortælle, at Sepultura var fra Brasilien, hvis du kun havde hørt albums før “Roots”?

Der er en masse mangfoldighed i vores lyd, dog med stort set hver metal genre dækket til en vis grad. Nogle genrer med en større følge her end andre naturligvis. Men vi har alt fra thrash, black, død, nu metal, metalcore, grind, hardcore og en masse andet. Vi er temmelig forskelligartet som personer, så jeg gætter på, at det betyder vi alle har forskellig smag og lytter til forskellige bands. Jeg kan dog kun tale for Sydafrika. Husk på, at Afrika er et fucking stort kontinent med mange lande. Folkene i Botswana synes dog, at udvikle deres egen metal kultur. Jeg kunne forestille mig at de har forudsætningerne for, hvad der ville kunne blive en afrikansk metal lyd en dag.

Hvilke andre bands fra SA ville du anbefale til folk i Danmark?

Jeg vil sige: få din røv over til metal4africa.com og begynde at dykke ned i scenen. Det er en sydafrikansk hjemmeside, der gør sig i katalogisering af stort set alt, hvad vi laver på den sydlige spids af Afrika. Du vil finde en masse der. Men ellers for at nævne et par stykker, så tjek …

Wildernessking, Infanteria, The Drift, Mind Assault, Megalodon, Facing the Gallows, Betray the Emissary, Red Helen, Theatre Runs Red og mange, mange flere…

Zombies Ate My Girlfriend 
Wacken W.E.T Stage 
Torsdag kl kl 13:55

Zombies Ate My Girlfriend – “Appropriate Hate Crimes”

Blastbeast til Metal Battle finalen i Johannesburg tidligere i år 


(English version)

Who is Zombies Ate My Girlfriend?

Zombies ate my Girlfriend is Gavin Marchbank on vocals, Ferdi Groenewald on drums, Chris Hall on guitar, myself on guitar and Marc Olwage on bass.

What do you think of the final this year?

Well besides the obvious bias, we thought it was one of the best years so far. This is the third year we’ve (South Africa) hosted these battles as a country so naturally things have become more streamlined with the previous years’ experience. It was a cool vibe, everyone getting along and such even though we’re competing against each other, and the turnout was well decent.

How was it for you to play?

We actually all had a really good show. We’ve had a ridiculous good run of shows for the last two years or so and the band just seems to have this natural onstage chemistry. I don’t think we were nervous for the actual show, playing live is still very much a driving factor for us. During the announcement at the end however, and as the evening proceeds, you get to see the other bands play. That makes you nervous.

SA has been a part of the WOA Battle since 2013. What is the significance for the bands in SA to take part in the metal battle?

It’s a big deal for us. It’s not often that international attention comes our way (although that’s begun to change in the last year or two). There’s a lot to be gained from participating in the battle. We took part in the first one in 2013. It’s not like the bands don’t know each other or don’t play shows together. But at the battles, when things are being judged in a competitive format, you really get to see what “you’re made of” so to speak.

How do you see The South african metalscene right now? Is it big or small? Is it difficult to come out and play?

It’s going through a bit of an explosion right now. We’ve had our own metal scene for a few decades now. Like everything, it started out small and a lot of those early years had peaks and troughs where the scene would seemingly be doing fine and then “disappear” the next year or two. But for the last five years or so we’ve seen international bands come to our shores in increasing frequency and the establishment of loads of new South African bands. I wouldn’t say our scene is big, but it’s definitely not small anymore. Like the country, I guess it’s neither first nor third world but more in the realms of “developing”. As for touring abroad, in Europe for example, it’s extremely difficult for us. The main reason being that our currency is worth dog shit.

Could you say that there is some kind of a SA or African metal sound?

I don’t think there really is at this point. But I don’t think this is something really exclusive to us anymore, or any country really. I mean without the tribally laden “Roots” would you be able to tell that Sepultura was from Brazil if you had only heard the albums before ‘Roots’.

There’s a lot of diversity in our sound though, with pretty much every metal genre covered to some degree. Some genres with a bigger following here than others. But we’ve got everything from thrash, black, death, nu metal, metal core, grind, hardcore and plenty more. We’re pretty diverse as a society as well so I guess that comes through in the variety of tastes and bands. I can only really speak for South Africa, Africa is a fucking huge continent with many countries. The guys in Botswana though seem to be developing their own metal culture, at least in terms of fashion. I guess these are the makings of what will become an African metal sound one day.

Which other bands from SA would you recommend to the people in Denmark?

I’d say get your ass over to metal4africa.com and start scratching. It’s a South African run site that’s pretty much on top in terms of cataloguing everything we’re doing on the southern tip of Africa. You’ll find loads there. But otherwise to name a few, check out…

Wildernessking, Infanteria, The Drift, Mind Assault, Megalodon, Facing the Gallows, Betray the Emissary, Red Helen, Theatre Runs Red and many, many more.