logo2
Det britiske NWOBHM band, Tygers of Pan Tang, er i dén grad tilbage med deres 11 album i rækken, siden begyndelsen i starten af 80’erne. Det helt specielle ved dette album er, at det udgives på et dansk label! Læs alt om dette i vores interview med guitarist Robb Weir.

Først og fremmest. Stort tillykke med jeres nye album.
Mange tak.

Ret mig gerne hvis jeg er forkert på den. Men dette er jeres 11. album? Hvordan var skriveprocessen denne gang?
Du er godt informeret, sir! Det er vores 11. album! Vi startede med at skrive på albummet for 3 år siden. Vi bragte idéer på bordet og vi lavede demoer til dem i vores eget studie. Til sidst havde vi omkring 50 sangidéer, at kæmpe med, og derefter skulle vi bryde dem yderligere ned til omkring 20. Efter vi gjorde dette, havde vi en reel kamp, med at bringe sangene ned igen til 12! Vi er alle en del af skriveprocessen, så kreativiteten i bandet er meget stærk. Det er de bedste Tygers sange til dato, og vi er meget, meget tilfredse med den måde, de har vist sig at være.

Hvad har været din største inspiration til dette nye album?
Vi vidste alle, at vi var nødt til at skabe det bedste Tygers album til dato. Så med det i tankerne var det simpelthen bare om at komme i gang med kreativiteten og levere det bedste af det bedste. Tygers er de største og mest magtfulde katte på planeten, så vi er naturligvis nødt til at leve op til vores navn!

Albummet har et par danske elementer forbundet til sig. Først og fremmest blev I signet på det danske pladeselskab Target / Mighty Music. Hvordan gik det til, og hvad synes du om jeres danske samarbejde?
Vi skulle oprindeligt udgive det nye album selv, på vores eget label. Vores manager blev kontaktet af Michael CEO fra Target Records og så fandt samtaler sted. Vi kunne godt lide hvad vi hørte og underskrev en kontrakt med Target i januar 2016. Indsatsen og de forpligtelser vi har fået fra Target har været fænomenal. Jeg må sige, at selv MCA tilbage i slutningen af 70’erne og begyndelsen af 80’erne ikke var nær så gode som dette! De får os til at føle, at vi er #1 på deres label og det er fedt at mærke!

Og så det nye album desuden blevet mixet af den danske producer Søren Andersen. Albummet lyder meget, meget friskt. Hvorfor valgte I ham, og hvad synes du om hans arbejde?
Igen så var det egentlig meningen, at jeg selv skulle mixe albummet med vores studie ingeniør, Mark Broughton, der arbejder med Andy Taylor fra Duran Duran. For at være ærlig så blev det aldrig helt det jeg selv havde tænkt og håbet på.
Så jeg talte med vores manager, og han hørte derefter Michael fra Target om muligheder. Det var Michael, der foreslog Søren. Så vi lyttede til noget af Søren’s tidligere arbejde og blev enige om, at give ham filerne for at se, hvad han kunne gøre. Søren’s arbejde med Glenn Hughes og Mike Tramp er fremragende, så vi vidste bare, at det ville blive en vinder! Søren har gjort et fantastisk stykke arbejde. Det var den Tygers lyd jeg havde håbet på!

Efter en periode i 90’erne uden nogen udgivelser, fandt I sammen som band igen og udgav “Mystical” i 2001. Hvordan er sangskrivning proces anderledes i dag fra tilbage i 80’erne? Er det anderledes?
Ja det er en smule anderledes, da vi skriver som ét band og konstant deler idéer, hvor vi tidligere havde en tendens til, at hver individ selv bragte færdige sange til bordet og ingen “fik lov” til at ændre noget i dem. Nu er alt til debat og det bliver vores sange simpelthen bedre af!

Det ser ud som om den klassiske metal og hård rock fra 80’erne har vundet stort ind igen. De gamle bands spiller stadig og nye bands, synes at være inspireret af den klassiske metal lyd. Kan du faktisk mærke det, når I spiller live? 
Helt bestemt! Den hårde rockscene er langsomt begyndt at vokse igen, og hvis vi kan opfordre folk til at deltage i liveshows som i 80’erne, så vil branchen helt klart være på det fødder igen. Vi er heldige, vores shows er velbesøgte, men alle venues har konstant brug for flere mennesker gennem døren, for at de kan holde det kørende!

Lad os blive lidt ved liveshows. For nu spiller I endelig snart i Danmark igen. Til næste år ved Nordic Noise Festival. Kan du huske sidste gang I spillede i Danmark? Fordi jeg kan ikke. haha
Jeg tror ikke, at vi har spillet i Danmark? Ikke så vidt jeg kan huske ….

Endelig vil jeg ønske jer alle held og lykke med det nye album og tour! Vi ses i maj 2017 i København!
Mange tak sir. Vi håber at se halvdelen af befolkningen i Danmark til vores første besøg nogensinde i Danmark til næste år på Nordic Noise Festival. Lad os se, hvor højt det danske folk kan brøle!
Alt det bedste, Robb.

Interview with Tygers Of Pan-Tang in english:

First of all. A big congratulation with your new album.
Thank you very much.


Correct me if I’m wrong. But this is your 11’th album. How was the writing process this time around? 

You are very well informed sir, 11th album it is! We started writing the album 3 years ago, coming up with ideas and demoing them in our own studio’s. In the end we had about 50 song ideas to contend with and then had to break them down further to about 20. When we did this we had a real struggle to bring the song count down again to 12!  We all write so the creativity within the band is very strong. These are the best Tygers songs to date and we are very, very happy with the way they have turned out.


What has been your main inspiration on this new album?
We knew we had to make the best Tygers album to date. So with that in mind we got down to business and came up with the goods. Tygers are the biggest, most powerful cats on the planet so we have to live up to our name! 


The album has a few danish elements connected to it. First of all. You got signed on Target/Mighty Music. How did that happened and what do you guys think of the new danish teamwork?
We were originally going to release the new album ourselves, on our own label. Our Manager was contacted by Michael the CEO from Target Records and talks took place. We liked what we heard and signed to Target in January of this year, 2016. The effort and commitment we have had from Target has been phenomenal . I have to say even MCA back in the late 70’s, early 80’s were not as good as this! They make us feel we are number one on the label and we thank them for that  immensely! 


And then the new TOPT was mixed by danish producer Soren Andersen. The album sounds very, very fresh. Why did you choose him and what do you think of his work?
Again I was going to mix the album with our studio engineer, Mark Broughton who works with Andy Taylor from Duran Duran. T be honest it was not happing the way I had intended so I talked to our manager and he in turn consulted Michael from Target. It was Michael who suggested Soren. We listened to some of his previous work and said to ourselves let’s give him the files and see what he can do. Soren’s work with Glenn Hughes and Mike Tramp is outstanding so we kind of knew we were onto a winner! What an amazing job Soren has done, this is the Tygers sound I had been hoping for and Soren got it for us.


After a period in the 90’s with no releases you got back and released Mystical in 2001. How is the songwriting process different today from back in the 80’s? Is it any different?
Yes it’s a bit different as we write as a band and constantly share ideas, where as before it tended to be individuals saying here is a finished song , there’s no changing anything. Now everything is up for discussion song wise and it just makes for a much better song idea.


It seems like the classic metal and hard rock from the 80’s has turned big once again. The old bands still play and new bands seems to be inspired by the classic metal sound. Can you actually feel that classic metal has turned popular again, when you play live?
Most defiantly, the hard rock scene is slowly growing again and if we can encourage people to attend live shows  in the 80’s the industry will be on it’s feet again. We are lucky, our shows are well attended, but all venues in order to stay open for business need more people through the door!


And so you will finally play in Denmark once again. Next year at Nordic Noise Festival. Do you remember the last time you played in Denmark? Because I can’t. haha
I don’t think we have played in Denmark? Not as far as I can remember….


Finally I will wish you all the best of luck with your new album and tour! See you in May 2017 in Copenhagen!
Thank you very much sir, we hope to see half the population of Denmark at our first ever appearance next year at the Nordic Noise Festival. Lets see how loud the Danish people can ROAR!

Cheers Robb.